CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA TÌNH NGUYỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y-DƯỢC ĐÀ NẴNG

  • Lưu Thị Thủy, Trần Thị Hoàng Oanh, Đỗ Thị Hoài Thanh Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Từ khóa: Tham gia tình nguyện, COVID-19, Sinh viên khoa học sức khoẻ

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các yếu tố liên quan đến quyết định tham gia tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 của sinh viên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 1327 sinh viên chính quy tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022. Sinh viên được khảo sát qua Google Form bằng bộ câu hỏi tự điền, được phát triển bởi nhóm nghiên cứu dựa trên tổng quan y văn. Thống kê mô tả và phép kiểm T-test/Mann-Whitney U-test được sử dụng để phân tích số liệu với mức ý nghĩa p < 0,05. Kết quả: 24,6% sinh viên đã từng tham gia tình nguyện phòng chống COVID-19. Có 8 yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến quyết định tham gia tình nguyện của sinh viên, đó là cơ hội học hỏi, giúp tự tin hơn, tự hào khi được đóng góp, mong muốn hỗ trợ nhân viên y tế, cơ hội giao lưu, có thời gian rảnh, được sự kêu gọi, sẽ được tuyên dương. Kết luận: Quyết định tham gia tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 của sinh viên bị tác động bởi nhiều yếu tố. Các chương trình tình nguyện nên lưu ý những yếu tố này để gia tăng sự tham gia của sinh viên vào công tác phòng chống dịch bệnh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-13