THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VACCINE PHÒNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ĐIỂM TIÊM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2022

  • Trần Thu Hiền Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Kiến thức, Covid 19, Vaccine phòng Covid 19

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức Vaccine phòng Covid-19 và các yếu tố liên quan đến kiến thức Vaccine phòng Covid-19 của người dân tại điểm tiêm trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 403 đối tượng tại địa điểm nghiên cứu từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 03 năm 2022. Kết quả: Đối tượng tham gia nghiên cứu ở độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi chiếm tỷ lệ lớn hơn các nhóm đối tượng là 55,1%. Tỷ lệ nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn là 54,1%. Có 100% số đối tượng tham gia nghiên cứu đã được thực hiện tiêm ít nhất một mũi Vaccine phòng Covid- 19 trong đó số đối tượng đã tiêm mũi thứ 3 là 19,1%, số đối tượng đã tiêm mũi thứ 2 là 72%. Có 85,4% số đối tượng nghiên cứu đồng ý là lợi ích của tiêm Vaccine phòng ngừa Covid-19 là giúp bảo vệ cơ thế, chống được sự lây lan của Virus. Kết quả thu được sau khảo sát số đối tượng có điểm trung bình kiến thức là 7,2 ± 1,5 trên tổng số 10 câu hỏi. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, nghề nghiệp và số lần tiêm Vaccine phòng Covid- 19 với kiến thức về Vaccine phòng Covid- 19 của đối tượng tham gia nghiên cứu. Kết luận: Qua nghiên cứu cho thấy kiến thức về Vaccine phòng Covid-19 của người dân còn chưa được như kỳ vọng. Cần tiếp tục thực hiện tuyên truyền để nâng cao kiến thức về dịch Covid-19 và Vaccine phòng Covid-19 cho người dân

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-23