MỘT SỐ BIỂU HIỆN STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

  • Nguyễn Thị Minh Thành, Nguyễn Thanh Thành Long, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đoàn Thị Nhã Phương Trường Đại học Y Dược Huế
Từ khóa: Stress, lo âu, trầm cảm

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số biểu hiện stress, lo âu, trầm cảm của sinh viên điều dưỡng tại trường Đại học Y Dược Huế và xác định một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 828 sinh viên điều dưỡng chính quy từ năm 1 đến năm 4 trường đại học Y Dược Huế. Thu thập số liệu từ 01/2022 đến 04/2022. Công cụ nghiên cứu: bộ câu hỏi nhân khẩu học, bộ công cụ đánh giá stress, lo âu, trầm cảm DASS 21 của Lovibond đã được chuẩn hóa Tiếng Việt. Phân tích số liệu theo chương trình thống kê SPSS 20. Kết quả: Tỷ lệ sinh viên điều dưỡng, trường Đại học Y Dược Huế có các biểu hiện của stress, lo âu, trầm cảm lần lượt là 16,2%, 14,6%, 3%. Các yếu tố ảnh hưởng đến các biểu hiện của stress, lo âu, trầm cảm của sinh viên:Tôn giáo, tình trạng hôn nhân của gia đình, thu nhập gia đình, mối quan hệ các thành viên trong gia đình, chỗ ở của sinh viên, sinh viên có điện thoại di động, sử dụng internet, tình trạng hút thuốc, tình trạng sử dụng rượu bia, tình trạng yêu đương của sinh viên, mức độ tự tin của sinh viên. Kết luận: Cần có các chương trình ngoại khóa, các chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho sinh viên điều dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-18