MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC LÀ ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

  • Phạm Thị Thu, Đặng Thanh Hòa Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Hài lòng, điều dưỡng, đào tạo, bệnh viện, yếu tố ảnh hưởng

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của người học là điều dưỡng đối với hoạt động đào tạo của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2022. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu ngang thực hiện trong năm 2022 trên 199 người học là điều dưỡng (gồm cả sinh viên chính quy và các học viên đào tạo liên tục) đang học tập tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Bộ câu hỏi đánh giá sự hài lòng của học viên được phát triển bởi tác giả dựa trên bộ câu hỏi quy trình ISO:9001 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và bộ câu hỏi SEEQ. Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập số liệu nghiên cứu. Kết quả: 04 yếu tố được xác định có liên quan đến sự hài lòng của người học gồm: Giảng viên; Chương trình đào tạo; Môi trường làm việc; Đánh giá quá trình học. Phương trình hồi quy dự đoán sự biến thiên hài lòng chung với khóa học dưa trên 04 biến số độc lập trên có dạng: Y = 1.077 + 0.341*X1 + 0.137*X2 + 0.134*X3 + 0.112*X.4. Tuy nhiên các biến độc lập này mới chỉ giải thích được 57.5% sự biến thiên của sự hài lòng chung với khóa học. Kết luận: Có thể sử dụng kết quả từ nghiên cứu này để thiết kế các chương trình can thiệp để cải thiện sự hài lòng của người học. Ngoài ra cần phải tiếp tục nghiên cứu các yếu tố khác có tác động đến sự hài lòng của người học

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-08