KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ PHÒNG NGỪA CHUẨN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

  • Nguyễn Thị Minh Huê, Trần Như Nguyên, Đinh Thị Kim Dung, Trần Thị Hiền Phi Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Từ khóa: Phòng ngừa chuẩn, điều dưỡng viên

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ về phòng ngừa chuẩn của điều dưỡng viên Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 234 điều dưỡng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023. Kết quả: Về kiến thức: 88,5% điều dưỡng có kiến thức đạt về phòng ngừa chuẩn, trong đó kiến thức vệ sinh khi ho, hô hấp, sắp xếp người bệnh đạt cao nhất. Kiến thức đạt thấp nhất là xử lý dụng cụ y tế và xử lý đồ vải (4,3%). Về thái độ: 68,8% điều dưỡng có thái độ đạt về phòng ngừa chuẩn, trong đó mục đích của mang phương tiện phòng hộ là bảo vệ nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng chiếm tỉ lệ cao nhất, tỷ lệ thấp nhất ở nội dung nếu tuân thủ phòng ngừa của nhân viên y tế tăng lên thì tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh giảm xuống (5,1%). Kết luận: Kiến thức và thái độ của điều dưỡng viên về phòng ngừa chuẩn ở mức độ khá tốt. Cần tiếp tục tăng cường kiến thức và thái độ đúng về phòng ngừa chuẩn cho điều dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-28