THỰC TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG MỔ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

  • Phạm Thị Ngọc Thư, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Bá Tâm Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Từ khóa: Stress, điều dưỡng, phòng mổ, DASS-21

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức tình trạng stress nghề nghiệp của điều dưỡng phòng mổ và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng stress của điều. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắ ngang được thực hiện từ 10/2021 đến hết tháng 11/2022 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ 64 điều dưỡng đang làm việc tại các phòng mổ của bệnh, đồng ý tham gia nghiên cứu trên tinh thần tự nguyện, có thời gian công tác > 6 tháng. Sử dụng bộ công cụ DASS 21 để đánh giá Stress nghề nghiệp của điều dưỡng. Kết quả: Tỷ lệ stress nghề nghiệp của điều dưỡng là 66,7%. Stress mức thấp chiếm tỷ lệ 7,9%; stress mức trung bình chiếm tỷ lệ 27,0%; stress mức nặng chiếm tỷ lệ 31,7%; stress rất nặng chiếm tỷ lệ 7,9%. Những điều dưỡng có kiêm nhiệm công việc thì có nguy cơ bị stress cao gấp 3,2 lần những người điều dưỡng không kiêm nhiệm công việc, OR (95%CI): 3,2 (1,0 – 10,3). Những điều dưỡng gặp nguy cơ cao lây bệnh từ bệnh nhân trong quá trình làm việc thì có nguy cơ stress cao gấp 6,7 lần những người không gặp nguy cơ lây bệnh, OR (95%CI): 6,7 (2,0 – 21,8). Những người điều dưỡng có thời gian làm việc trên 10 tiếng/ngày có nguy cơ stress cao hơn 5,7 lần những điều dưỡng làm việc dưới 10 tiếng/ngày, OR (95%CI): 5,7 (1,6 – 19,7). Kết luận: Tỷ lệ stress nghề nghiệp của điều dưỡng ở mức độ khá cao, do vậy cần có các can thiệp để kiểm soát vấn đề này

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-25