THAY ĐỔI KIẾN THỨC VỀ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN SAU GIÁO DỤC SỨC KHỎE

  • Hà Thị Vân Anh, Vũ Văn Thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Từ khóa: Kiến thức dinh dưỡng, trẻ dưới 24 tháng tuổi, can thiệp giáo dục sức khỏe

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi của bà mẹ tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sau giáo dục sức khỏe. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khoẻ có so sánh trước sau tiến hành trên 65 bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Mỗi đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn qua 2 lần. Lần 1: Phỏng vấn trực tiếp bà mẹ khi trẻ vào viện trong khoảng thời gian 24 giờ bằng bộ công cụ chuẩn bị trước. Lần 2: Phỏng vấn qua điện thoại các bà mẹ sau khi can thiệp giáo dục sức khỏe 1 tháng bằng bộ công cụ giống lần 1. Kết quả: Sau can thiệp giáo dục sức khỏe, kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được cải thiện đáng kể. Sau can thiệp 1 tháng: Bà mẹ có kiến thức đúng là 80 %. Kết luận: Kiến thức của bà mẹ tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi được cải thiện đáng kể sau can thiệp 1 tháng. Điều dưỡng viên cần tiếp tục tăng cường giáo dục sức khỏe, hỗ trợ kiến thức còn thiếu cho bà mẹ về dinh dưỡng cho con dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-13