CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2021-2022

  • Vũ Thị Bích Hảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Minh Thu Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Yếu tố, định hướng, quyết định, lựa chọn, việc làm, sinh viên

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên năm thứ ba trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm học 2021-2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 352 sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đáp ứng tiêu chuẩn phỏng vấn bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước. Kết quả: Nghiên cứu chỉ ra 4 yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến dự định việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên: yếu tố trường học, yếu tố bạn bè, yếu tố gia đình yếu tố cá nhân. Kết luận: Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định việc làm của sinh viên có mức độ ảnh hưởng khác nhau, ảnh hưởng rõ rệt là yếu tố trường học và yếu tố gia đình

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-04