SỰ HÀI LÒNG CỦA SẢN PHỤ SAU SỬ DỤNG GÓI DỊCH VỤ GIẢM ĐAU TRONG ĐẺ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

  • Vũ Thị Hoa, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Bá Tâm Bệnh viện phụ sản Trung ương
Từ khóa: Gây tê ngoài màng cứng, sản phụ, sự hài lòng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức độ hài lòng của sản phụ sau sử dụng gói dịch vụ giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 200 sản phụ sử dụng gói dịch vụ giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng của bệnh viện Phụ sản Trung ương. Phiếu khảo sát được xây dựng dựa trên tham khảo mẫu khảo sát của Bộ Y tế về sự hài lòng của sản phụ, đã được thử nghiệm và chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với hoàn cảnh nghiên cứu. Kết quả: 100% sản phụ hài lòng về công khai niêm yết giá thành gói dịch vụ giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng của bệnh viện. 90,5% hài lòng không gian phòng sinh rộng rãi, 99% hài lòng dụng cụ, trang thiết bị trong phòng sinh mới và được vô khuẩn. Sản phụ hài lòng về trang phục của bác sĩ/điều dưỡng đúng quy định chiếm tỷ lệ là 86%. Tỷ lệ hài lòng về khám sàng lọc trước khi sử dụng gói dịch vụ là 45,5%; sản phụ hài lòng về bác sĩ gây mê giải thích về lợi ích và tác hại của gây tê ngoài màng cứng chiếm tỷ lệ rất thấp 8,5%. Kết luận: Tỷ lệ các sản phụ hài lòng với dịch vụ mới chỉ 78,5% do vậy bệnh viện tiếp tục phải cải tiến chất lượng để nâng cao sự hài lòng của sản phụ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-23