KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM SARS-COV-2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

  • Phạm Thu Sương, Lê Thị Anh Thư Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn
Từ khóa: Phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2, COVID-19, kiến thức, thái độ và thực hành, điều dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ Điều dưỡng có kiến thức, thái độ và thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn năm 2021. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Khảo sát trên 229 Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn năm 2021- 2022. Kết quả: Tỉ lệ nữ cao gấp 4,87 lần so với nam (82,97%). Điều dưỡng ở nhóm tuổi từ 30 -49 tuổi chiếm đa số (82,97%). Phần lớn Điều dưỡng có trình độ đại học (85,59%), tập huấn về phòng và kiểm soát lây nhiễm SAR-CoV-2 (90,83%). Tỉ lệ Điều dưỡng có kiến thức đúng, thái độ tích cực, thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 lần lượt là 73,36%; 87,34 và 95,20%. Không tìm thấy mối liên quan giữa kiến thức chung đúng và thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 (p>0,05). Thái độ tích cực dẫn đến thực hành đúng bằng 0,31 lần (KTC 95%, 0,13 – 0,74) so với nhóm Điều dưỡng có thái độ tiêu cực (p<0,05). Kết luận: Cần đào tạo lại và đào tạo liên tục cho Điều dưỡng vì họ là đối tượng ưu tiên bảo vệ để hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-17