THỰC TRẠNG STRESS CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2022

  • Vũ Văn Thành, Thân Thị Bình Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Stress, điều dưỡng viên

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: Mô tả thực trạng stress ở điều dưỡng viên – Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến stress ở điều dưỡng viên tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 86 điều dưỡng viên đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022. Bộ công cụ được xây dựng dựa trên bộ câu hỏi về căng thẳng nghề nghiệp “Nursing Stress Scale” của Susan Elizabeth French (2000) phiên bản tiếng Việt. Kết quả: Tỷ lệ stress chung của điều dưỡng viên là 54,6% trong đó 36,0% stress nhẹ; 17,4% stress vừa; 1,2% stress nặng. Có sự liên quan giữa yếu tố tuổi nghề, yếu tố con nhỏ dưới 5 tuổi và tình trạng stress của điều dưỡng viên (p < 0,05). Có sự liên quan giữa việc tham gia trực đêm tại cơ sở y tế; môi trường làm việc có nguy cơ lây nhiễm và tình trạng stress của điều dưỡng viên (p < 0,05). Kết luận: Tỷ lệ stress của điều dưỡng viên chủ yếu là stress mức độ nhẹ và vừa. Để giảm nguy cơ stress cho điều dưỡng viên cần sắp xếp việc làm phù hợp với hoàn cảnh gia đình, hạn chế việc luân chuyển giữa các khoa bởi mỗi khoa có đặc thù chăm sóc riêng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-02