Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh – Nghệ An năm 2022

  • Nguyễn Thị Lệ Xuân, Nguyễn Thị Mính Chính, Hoàng Thị Hòa Bệnh viện Quốc tế Vinh
Từ khóa: Năng lực quản lí, điều dưỡng trưởng khoa, Nghệ An

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng năng lực quản lý (mức độ cần thiết và khả năng áp dụng) của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh – Nghệ An năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 139 đối tượng bao gồm trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa và điều dưỡng viên tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh để đánh giá năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa theo bộ công cụ Chase có chỉnh sửa. Kết quả: Cả 03 nhóm đối tượng đều cho rằng: kiến thức và hiểu biết về môi trường chăm sóc sức khỏe là cần thiết nhất cho năng lực quản lý điều dưỡng (với điểm trung bình là 3,36; 3,68; 3,63) và thấp nhất là nhóm năng lực quản lý tài chính (3,06; 3,32; 3,46); năng lực hiện tại các điều dưỡng trưởng khoa làm tốt nhất là các năng lực về quản lý con người (với điểm trung bình lần lượt là 3,38; 3,58; 3,63) và năng lực về quản lý tài chính là năng lực yếu nhất (điểm trung bình lần lượt là 3,06, 3,11; 3,48). Kết luận: Nhóm năng lực về “Kiến thức và hiểu biết về môi trường chăm sóc sức khỏe” là cần thiết nhất cho năng lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa và nhóm năng lực được đánh giá làm tốt nhất hiện tại của các điều dưỡng trưởng khoa là nhóm năng lực về “quản lý con người”. Năng lực về quản lý tài chính là năng lực yếu nhất hiện tại của điều dưỡng trưởng khoa và cần được hỗ trợ, hướng dẫn để cải thiện và nâng cao năng lực này

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05