Thay đổi tuân thủ quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch trong điều trị bàng quang thần kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau tập huấn

  • Trần Ngọc Yến, Trịnh Thị Thơm, Trịnh Hương Thu, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Trường Bệnh viện Nhi Trung ương
Từ khóa: CIC, bàng quang thần kinh, thông tiểu ngắt quãng sạch

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thay đổi tuân thủ quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch(CIC) của người chăm sóc chính cho trẻ em bị bệnh bàng quang thần kinh đến tái khám tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp có so sánh trước sau trên 47 trẻ bị bệnh àng quang thần kinh đến tái khám và 47 người tham gia chính đặt thông tiểu cho trẻ tại Bệnh viện Nhi Trung ương được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021.

Kết quả: Trẻ được đặt CIC 3-4 lần/ngày lần chiếm tỷ lệ cao nhất (51,1%) tiếp theo là từ 5 lần trở lên (38,3%), thấp nhất là 1-2 lần chiếm tỷ lệ 10,6% trước tập huấn mức độ tuân thủ quy trình đặt CIC đạt mức tốt có tỷ lệ thấp (32%), nhiều người thực hiện chưa đúng hoặc chưa đủ các bước trong quy trình. Ngay sau tập huấn, tỷ lệ tuân thủ đạt mức tốt là 100%. Sau 3 tháng được tập huấn và thực hành tại nhà, tỷ lệ tuân thủ đạt mức tốt là 83%. Hầu hết các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng đã giảm rõ rệt sau khi được tập huấn và thực hành thông tiểu ngắt quãng sạch.

Kết luận: Mức độ tuân thủ quy trình đặt CIC cho trẻ sau tập huấn có thay đổi rõ rệt, tỷ lệ tuân thủ quy trình đạt mức tốt tăng lên tập huấn và thực hành tại nhà.Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng giảm rõ, trong đó 3 triệu chứng có sự khác biệt ý nghĩa thống kê p<0,01: Trẻ bị táo bón, nước tiểu đục, kết quả xét nghiệm cấy nước tiểu có vi khuẩn. Do đó, cần đề xuất các biện pháp nâng cao mức độ tuân thủ đặt thông tiểu ngắt quãng sạch cho trẻ bị bệnh bàng quang thần kinh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-27