Xác định thành phần loài nấm ở nữ bệnh nhân viêm sinh dục đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103

  • Đỗ Thị Thuỳ Dung, Đỗ Ngọc Ánh, Hoàng Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng Yến Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Viêm sinh dục, thành phần loài nấm, PCR

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm, thành phần loài nấm ở nữ bệnh nhân viêm sinh dục đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 500 nữ bệnh nhân viêm sinh dục tại Bệnh viện Quân Y 103 từ tháng 11/2019 đến 9/2020.

Kết quả: Tỷ lệ nhiễm nấm Candida ở nữ bệnh nhân là 52,2%. Bằng phương pháp PCR- RFLP và giải trình tự gen xác định được 7 loài nấm Candida trong đó nhiễm nấm C.albican chiếm tỷ lệ cao nhất là 53,9%, các loài nấm non-C. albicans chiếm tỷ lệ 46,1%.

Kết luận: Xác định có 7 loài nấm khác nhau ở đường sinh dục bệnh nhân viêm sinh dục đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 gồm: C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, S. cerevisiae và loài C.nivariensis

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-27