Kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh lao điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình sau giáo dục sức khoẻ

  • Trương Thị Thắm, Vũ Văn Thành Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình
Từ khóa: Lao phổi, tự chăm sóc, giáo dục sức khoẻ

Tóm tắt

Mục tiêu: (1). Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh Lao điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình năm 2021; (2). Đánh giá thay đổi kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh Lao điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình sau giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khoẻ có so sánh trước – sau trên 115 người mắc bệnh lao điều trị ở giai đoạn củng cố đang được theo dõi và quản lý tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021 bằng bộ công cụ chuẩn bị trước.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức về bệnh của người bệnh tăng từ 8,8 ± 1,7 lên 12,5 ± 1,2; 12,1 ± 1,6 trên tổng điểm là 18. Điểm trung bình kiến thức về thuốc tăng từ 5,4 ± 1,6, 10,9 ± 1,08, 10,9 ± 1,6 trên tổng điểm 16. Điểm trung bình kiến thức về điều trị tăng 5,4 ± 1,6 lên 10,1 ± 0,8 và 7,1 ± 1,62 trên tổng điểm 12. Điểm trung bình về thực hành tự chăm sóc tăng từ 14,1 ± 1,3 lên 22,1 ± 1,3 và 19,4 ± 1,7 trên tổng điểm là 36 sau 1 và 2 tháng sau giáo dục sức khoẻ. Thay đổi điểm kiến thức, thực hành trước và sau giáo dục sức khỏe khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.

Kết luận: Kiến thức về bệnh, sử dụng thuốc, điều trị và thực hành tự chăm sóc của người bệnh lao phổi còn hạn chế trước can thiệp giáo dục sức khỏe. Sau giáo dục sức khỏe các chỉ số trên được cải thiện rõ rệt; điều này cho thấy hiệu quả của can thiệp trong việc nâng cao kiến thức và thực hànhcho người bệnh mắc lao phổi

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-27