Kiến thức và thái độ về người cao tuổi của sinh viên Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân

  • Hồ Thị Lan Vi, Phạm Thị Thảo, Dương Thị Ngọc Bích Trường Đại học Duy Tân
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, người cao tuổi, sinh viên điều dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ của sinh viên điều dưỡng đối với người cao tuổi.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 229 sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Duy Tân.

Kết quả: Kiến thức của sinh viên điều dưỡng về người cao tuổi chưa đạt (Mean ± SD =26,87 ± 4,88), sinh viên có thái độ tích cực đối với người cao tuổi (Mean ± SD =125,41 ± 11,55). Những yếu tố liên quan đến kiến thức của sinh viên về người cao tuổi gồm: giới tính, năm học, sinh viên đã/đang sống với người cao tuổi, trải nghiệm chăm sóc người cao tuổi (p<0,05). Những yếu tố liên quan đến thái độ của sinh viên đối với người cao tuổi bao gồm: năm học, đã/đang sống với người cao tuổi, muốn sống với bố mẹ/bố mẹ chồng trong tương lai, trải nghiệm chăm sóc cho người cao tuổi, mong muốn làm công việc chăm sóc người cao tuổi sau khi tốt nghiệp (p<0,05).

Kết luận: Kiến thức của sinh viên điều dưỡng về người cao tuổi chưa đạt, sinh viên có thái độ tích cực đối với người cao tuổi. Cần có những can thiệp để cải thiện kiến thức của sinh viên điều dưỡng đối với người cao tuổi

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-14