Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

  • Trần Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Bích Trâm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh
Từ khóa: Suy dinh dưỡng, thang điểm SGA, người bệnh nội trú

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA (Subjective Global Assessment) và một số yếu tố liên quan của người bệnh điều trị nội trú.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2021, áp dụng phương pháp nghiên cứu mô tả. Tổng cộng có 400 người bệnh nhập viện điều trị nội trú tại Khoa Nội Tim Mạch – Lão Học Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tham gia vào nghiên cứu.

Kết quả: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng lúc nhập viện theo thang điểm SGA là 56,7%. Người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng phân bố nhiều ở nhóm tuổi ≥ 60, chiếm 46%. Người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng thuộc nhóm có trình độ học vấn ở cấp 2 chiếm tỷ lệ 22,2%. Người bệnh có thu nhập thấp có tỷ lệ nguy cơ suy dinh dưỡng 30,5%. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng phải kể đến hàng đầu là tuổi, trình độ học vấn và mức thu nhập (p< 0,05). Tuổi càng cao có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hơn (p < 0,05; r = 0,349).

Kết luận: Từ kết quả nghiên cứu này cho thấy người bệnh nhập viện tại Khoa Nội Tim Mạch – Lão Học có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp/ vừa, các yếu tố liên quan gồm tuổi, trình độ học vấn và mức thu nhập bình quân

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-19