Mức độ tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

  • Chu Thị Thơm, Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Thành Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Từ khóa: Hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức độ tham gia và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên điều dưỡng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021 với phương pháp nghiên cứu định lượng bằng số liệu thứ cấp do Phòng Quản lý và nghiên cứu khoa học cung cấp, và phương pháp nghiên cứu định tính tiến hành trên 40 sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Kết quả: Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy trong những năm gần đây có sự thay đổi đáng kể về số lượng và chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Từ năm 2016 không có sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học đến năm 2020 đã có 13 đề tài được xét duyệt thông qua, 10 đề tài được nghiệm thu, 33 ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp, 30 sinh viên tham gia làm khóa luận tốt nghiệp.

Kết luận: Những con số này chưa phải là lớn nhưng cũng cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có những bước tiến bộ. Nhà trường cần rèn luyện cho sinh viên một số năng lực cá nhân, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để các em có thể thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học như các năng lực về giao tiếp, năng lực thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu, các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch làm việc để sinh viên sẽ tự tin, chủ động hơn khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-19