Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai

  • Hồ Thị Lan Vi, Võ Thị Hàn Châu, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Lâm Anh, Trần Thị Hiền, Trần Thị Kim Thoa Trường Đại học Duy Tân
Từ khóa: Vaccine COVID-19, ý định, thái độ

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 của học sinh trung học phổ thông. Xác định một số yếu tố liên quan đến ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 của học sinh trung học phổ thông.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 291 học sinh tại 2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu-Đà Nẵng và học sinh trường Trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai.

Kết quả: Tỷ lệ học sinh sẵn sàng với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 là 83,2%. Học sinh có thái độ tích cực ở mức cao đối với việc tiêm phòng vaccine COVID-19: M = 7,59 ± 2,08.

Kết luận: Tỷ lệ học sinh sẵn sàng và thái độ với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 khá cao và tích cực. Để tăng tỉ lệ sẵn sàng với việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cao hơn nữa cần cung cấp kiến thức cho học sinh về vai trò và lợi ích của việc tiêm vaccine COVID-19.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-19