Sự tự tin của bà mẹ trong việc phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

  • Nguyễn Thị Minh Thành, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Võ Thị Nhi, Dương Thị Huyền, Dương Thị Quỳnh Trâm
Từ khóa: Tự tin của bà mẹ, phòng tiêu chảy, trẻ dưới 5 tuổi

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức độ tự tin của bà mẹ trong việc phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tự tin của bà mẹ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 113 bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị tiêu chảy tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được sử dụng để thu thập số liệu trong thời gian từ 10/2019 đến 04/2020. Công cụ nghiên cứu bao gồm bộ câu hỏi nhân khẩu học và bộ câu hỏi đánh giá mức độ tự tin của bà mẹ trong việc phòng ngừa bệnh tiêu chảy ở trẻ em của Joventino, chỉ số Cronbach’s alpha trong nghiên cứu hiện tại là 0,827. Số liệu được phân tích trên phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: 92,9% bà mẹ có mức độ tự tin thấp, 7,1% bà mẹ có mức độ tự tin trung bình, không có bà mẹ nào ở mức tự tin cao trong việc phòng chống bệnh tiêu chảy của trẻ dưới 5 tuổi. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa địa cư, nghề nghiệp, trình độ học vấn của bà mẹ, nguồn nước sinh hoạt của gia đình, tình trạng học hành của trẻ với mức độ tự tin của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy (p < 0,05). Kết luận: Điều dưỡng viên trong nhóm chăm sóc đa ngành cần có can thiệp để nâng cao mức độ tự tin của bà mẹ trong việc phòng và chăm sóc trẻ tiêu chảy.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24