Thực trạng chất lượng cuộc sống của bà mẹ có con bại não điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình

  • Tống Thị Hiền, Vũ Văn Đẩu, Dương Đình Dũng, Nguyễn Thị Duyên
Từ khóa: Người chăm sóc, bại não, chất lượng cuộc sống

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạngchất lượng cuộc sống và tìm hiểu một số yếu tố liên quan ở bà mẹ có con bại não điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 117 bà mẹ có con bại não, đáp ứng tiêu chuẩn phỏng vấn bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước, tại bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021. Kết quả: Bảy lĩnh vực chất lượng cuộc sống có điểm số thấp dưới 50 điểm. Chất lượng cuộc sống chung có điểm số trung bình thấp: 30,39 ± 6,78 điểm. Chất lượng cuộc sống của người mẹ chăm sóc trẻ bại não có mối liên quan với trình độ học vấn và yếu tố mệt mỏi. Kết luận: Điểm số chất lượng cuộc sống chung của người mẹ chăm sóc trẻ bại não tại bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình là tương đổi thấp; trong đó, điểm số của nhóm sức khỏe tinh thần thấp hơn nhóm sức khỏe thể chất. Chất lượng cuộc sống của người mẹ có con bại não có liên quan có ý nghĩa thống kê với các yếu tố: trình độ học vấn và yếu tố mệt mỏi. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24