Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại Bệnh viện Nhi Nam Định sau giáo dục sức khỏe

  • Mai Lệ Quyên, Vũ Văn Thành
Từ khóa: Tiêu chảy cấp, kiến thức của mẹ, Bệnh viện Nhi Nam Định

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại Bệnh viện Nhi Nam Định sau giáo dục sức khỏe. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục sức khoẻ có so sánh trước sau tiến hành trên 110 bà mẹ có con dưới 2 tuổi mắc tiêu chảy cấp tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Đối tượng nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn chọn mẫu được phỏng vấn 2 lần bằng bộ công cụ chuẩn bị trước. Trong đó, phỏng vấn trực tiếp bà mẹ lần 1 khi trẻ vào viện ổn định trong khoảng thời gian 24 giờ. Phân tích tìm ra kiến thức còn thiếu và yếu của bà mẹ, tiến hành can thiệp giáo dục sức khỏe và đánh giá lại kiến thức chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp của bà mẹ sau can thiệp 1 tuần. Kết quả: Thực trạng kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định chưa tốt. Cụ thể: Trước can thiệp, bà mẹ có kiến thức tốt chiếm tỷ lệ rất thấp 4,5%; bà mẹ có kiến thức khá 8,2%; kiến thức trung bình 21,8%, kiến thức kém 65,5%. Sau can thiệp giáo dục sức khỏe, kiến thức chăm sóc của bà mẹ có con dưới 2 tuổi mắc tiêu chảy cấp điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2021 được cải thiện đáng kể. Sau can thiệp 1 tuần: Bà mẹ có kiến thức tốt là 80,9%, kiến thức khá là 17,3%, kiến thức trung bình là 1,8% và không có kiến thức kém. Kết luận: Kiến thức chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi mắc bệnh tiêu chảy cấp của bà mẹ tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định được cải thiện đáng kể sau can thiệp 1 tuần. Cần tiếp tục nhân rộng mô hình giáo dục sức khỏe cho bà mẹ có con mắc tiêu chảy cấp ở các bệnh viện khác trong tỉnh Nam Định.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24