Kiến thức, thái độ và thực hành về phương pháp Kangaroo của bà mẹ có con sinh non tháng tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021

  • Nguyễn Thị Thu Thanh, Lê Thanh Tùng
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành,, phương pháp Kangaroo

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về phương pháp Kangaroo của bà mẹ có trẻ sinh non tháng tại khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 108 bà mẹ đang thực hiện chăm sóc con sinh non bằng phương pháp Kangaroo tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2021. Đánh giá kết quả qua kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ với tiêu chí Đạt hoặc Không Đạt. Số liệu sau thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: 100% bà mẹ đạt kiến thức về chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo, 88,8% có thái độ tích cực về việc chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo, tỷ lệ thực hành Đạt các bước chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo là 78,7%. Trong các bước chăm sóc trẻ, 2/12 bước có mức đạt thực hành khá thấp là bước 5 và bước 12 với tỷ lệ đạt lần lượt là 40,7% và 32,4%. Kết luận: Tất cả các bà mẹ trong nghiên cứu đều đạt kiến thức và phần lớn trong số họ có thái độ tích cực và thực hành tốt chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo. Có 2 trong tổng số 12 bước thực hành chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo có tỷ lệ đạt thực hành thấp trong đó có một bước có nhiều ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc trẻ bằng phương pháp này, Do vậy cần chú ý hướng dẫn và giám sát các bà mẹ khi áp dụng để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ sinh non phương pháp này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24