Thực trạng gánh nặng chăm sóc và một số cách ứng phó của người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021

  • Nguyễn Thị Hà, Đỗ Minh Sinh, Lê Thị Huyền Trinh
Từ khóa: Gánh nặng chăm sóc, người chăm sóc chính, bệnh nhân ung thư, biện pháp ứng phó

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng gánh nặng chăm sóc và một số biện pháp ứng phó của người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp định tính từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2021 trên 22 người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa đến điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: Gánh nặng chăm sóc phổ biến ở những người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa, trong đó gánh nặng về tinh thần, thể chất và kinh tế là phổ biến hơn cả. Các đối tượng ứng phó những gánh nặng này bằng một số cách tự ứng phó hoặc tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đặc biệt có thể kể đến là nhân viên y tế. Từ đó, cần có những biện pháp hỗ trợ thích hợp nhằm giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa. Kết luận: Những người chăm sóc chính bệnh nhân ung thư phụ khoa có đa dạng các biểu hiện về gánh nặng chăm sóc, trong đó các biểu hiện gánh nặng chăm sóc về thể chất, tinh thần và kinh tế là phổ biến nhất. Sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người xung quanh đặc biệt là nhân viên y tế có vai trò quan trọng để người chăm sóc ứng phó được những áp lực này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-24