Thực trạng kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Xây dựng thời kỳ covid 19

  • Lê Việt Hạnh, Trần Thị Thanh Hương
Từ khóa: Covid 19, đái tháo đường type 2, kiến thức, tự chăm sóc, thực hành

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Xây dựng thời kỳ Covid 19. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 300 người bệnh đái tháo đường type 2 đáp ứng tiêu chuẩn phỏng vấn bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh chưa có kiến thức tốt về tự chăm sóc chiếm 41,3%, với điểm trung bình của các nội dung về tự chăm sóc đạt 20,25 ± 3,49 trên tổng điểm 30, trong đó chủ yếu là thiếu kiến thức về kiểm soát đường máu. Chỉ có 56,3% người bệnh thực hành tốt về tự chăm sóc với điểm trung bình là 14,28 ± 2,71 trên tổng điểm 21. Việc tuân thủ thực hành chế độ ăn, tự kiểm soát đường máu, chế độ tập luyện chỉ đạt mức kém. Kết luận: Thực trạng kiến thức và thực hành tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Xây Dựng thời kỳ Covid 19 còn hạn chế. Do vậy, cần kết hợp nhiều biện pháp như giáo dục sức khỏe, đẩy mạnh việc giám sát và câu lạc bộ người bệnh để hỗ trợ nâng cao kiến thức thức và thực hành tự chăm sóc cho người bệnh đái tháo đường type 2, đặc biệt là trong thời kỳ Covid19.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30