Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú về chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An năm 2021

  • Nguyễn Thị Hằng Nguyệt, Trần Văn Long
Từ khóa: Chăm sóc dinh dưỡng, sự hài lòng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng về chăm sóc dinh dưỡng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An năm 2021.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.Phỏng vấn trực tiếp sự hài lòng về chăm sóc dinh dưỡng của 326 người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An từ tháng 3/2021 đến 6/2021 bằng phiếu điều tra sự hài lòng về chăm sóc dinh dưỡng có sẵn. Kết quả: Có 85,9% người bệnh hài lòng về cơ sở vật chất; 79,8% hài lòng giao tiếp, ứng xử của nhân viên; 77,9% hài lòng chất lượng và cách chế biến thực phẩm; 100% hài lòng giá thành dịch vụ dinh dưỡng; 70,9% hài lòng chăm sóc dinh dưỡng. Kết luận: Tỷ lệ người bệnh hài lòng về chăm sóc dinh dưỡng của Bệnh viện khá cao.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30