Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên trong việc chọn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2020

  • Vũ Thị Bích Hảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Giang
Từ khóa: Yếu tố, ảnh hưởng, quyết định chọn trường đại học

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học tập tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến quyết định chọn trường của sinh viên trúng tuyển năm học 2020-2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện với cỡ mẫu 350 sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đáp ứng tiêu chuẩn phỏng vấn bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước. Kết quả: 3 yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của sinh viên gồm: “Cơ hội tương lai và sở thích cá nhân”, “Đặc điểm trường đại học và điều kiện bản thân “và “Truyền thông”. Mức độ ảnh hưởng của 3 yếu tố này khác nhau với các hệ số beta chuẩn hóa lần lượt là 0,477; 0,224; 0,180. Không có sự khác biệt về quyết định chọn trường theo các đặc điểm nhân khẩu - xã hội học của sinh viên. Kết luận: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có mức độ ảnh hưởng khác nhau, theo thứ tự từ mạnh tới yếu là “Cơ hội tương lai và sở thích cá nhân”, “Đặc điểm trường đại học và điều kiện bản thân và “Truyền thông”. Do vậy, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cần nâng cao chất lượng của các yếu tố này để tăng cường hiệu quả của công tác tư vấn tuyển sinh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30