Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2021

  • Hà Xuân Kiên, Trương Tuấn Anh, Vũ Đình Sơn, Hồ Phương Thúy
Từ khóa: Đột quỵ não, chất lượng cuộc sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống và xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 164 người bệnh sau đột quỵ não từ 18 tuổi trở lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang từ tháng 01/2021 đến hết tháng 5/2021. Kết quả: Chất lượng cuộc sống chung của người bệnh sau đột quỵ não theo thang EQ5D5L là 0,32 ± 0,25. Chỉ số chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não theo sự đi lại (0,18 ± 0,12), tự chăm sóc (0,10 ± 0,06), sinh hoạt thường lệ (0,11 ± 0,07), Đau/khó chịu (0,20 ± 0,07), lo lắng /u sầu (0,09 ± 0,04). Đa số người bệnh sau đột quỵ não có chất lượng cuộc sống không cao chiếm 99,4%, chất lượng cuộc sống cao chỉ chiếm 0,6%. Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau đột quỵ não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tương đối thấp. Chất lượng cuộc sống của người bệnh có mối liên quan với tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thói quen hút thuốc, số lần đột quỵ, tay - chân thuận và chức năng sinh hoạt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30