Thực hành về sử dụng bình xịt định liều của người bệnh copd sau can thiệp giáo dục sưc khỏe tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2021

  • Hoàng Thị Bé, Ngô Huy Hoàng, Đinh Thị Thu Huyền, Hoàng Doanh Tân, Bùi Thị Lài
Từ khóa: COPD, bình xịt định liều, giáo dục sức khỏe

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá những thay đổi về thực hành sử dụng bình xịt định liều của người bệnh COPD điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An sau chương trình can thiệp giáo dục. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục một nhóm có so sánh trước sau được thực hiện với 60 người bệnh COPD đang điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021. Kết quả: Trước can thiệp (T1), điểm trung bình thực hành sử dụng bình xịt đạt 7,03 ± 1,12 điểm. Tỷ lệ người bệnh thực hành ở mức đạt là 6,7%. Sau can thiệp (T2) và sau can thiệp 1 tháng (T3), điểm trung bình thực hành sử dụng bình xịt định liều của người bệnh tăng lên rõ rệt lần lượt đạt 8,63 ± 0,86 điểm và 8,20 ± 1,12 điểm cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 7,03 ± 1,12 điểm ở trước can thiệp (p < 0,05). Tỷ lệ người bệnh thực hành ở mức đạt tại các thời điểm sau can thiệp (T2) và sau can thiệp 1 tháng (T3) theo thứ tự là 81,7% và 55%. Kết luận: Thực hành sử dụng bình xịt định liều của người bệnh tham gia nghiên cứu còn hạn chế và đã được cải thiện rõ rệt sau chương trình giáo dục sức khỏe.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30