Mối liên quan giữa hoạt động giảng dạy và sự hài lòng của sinh viên điều dưỡng với giảng viên hướng dẫn lâm sàng

  • Võ Thị Ngọc Hà, Lê Thị Trang, Đặng Thị Châu, Lê Thị Thanh Tuyền
Từ khóa: Sinh viên điều dưỡng, Giảng viên hướng dẫn lâm sàng, hài lòng với giảng viên hướng dẫn lâm sàng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của sinh viên Đại học Điều dưỡng với giáo viên hướng dẫn lâm sàng và xác định mối liên quan giữa các hoạt động giảng dạy và sự hài lòng của sinh viên điều dưỡng với giáo viên hướng dẫn lâm sàng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 208 SV đại học điều dưỡng chính quy năm 2 và năm 3 của Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi Nursing Clinical Facilitators Questionnaire (NCFQ) để đánh giá sự hài lòng của sinh viên điều dưỡng với giáo viên hướng dẫn lâm sàng. Sử dụng thống kê mô tả và kiểm định Mann - Whitney, Kruskal – Wallis để xác định mối liên quan giữa biến độc lập và phụ thuộc. Kết quả: Điểm hài lòng của sinh viên với giáo viên hướng dẫn lâm sàng có trung vị là 110, đa số sinh viên có điểm hài lòng trên 100 điểm, nhóm điểm từ 120 đến 125 chiếm tần số cao nhất với 57 sinh viên. Các yếu tố về hoạt động giảng dạylâm sàng liên quan đến sự hài lòng với giáo viên hướng dẫn lâm sàng là số lần được giảng dạy trực tiếp, theo nhóm và có lịch học lâm sàng cụ thể. Kết luận: Sinh viên hài lòng đạt tỷ lệ khá cao, hoạt động giảng dạy trực tiếp, giảng dạy theo nhóm và có lịch học lâm sàng cụ thể có mối liên quan đến sự hài lòng của sinh viên với giáo viên hướng dẫn lâm sàng. Cần cải thiện các hoạt động giảng dạy lâm sàng để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của sinh viên với giáo viên hướng dẫn lâm sàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-28