Kiến thức và thái độ về quản lý đau sau phẫu thuật của điều dưỡng tại Viện chấn thương chỉnh hình Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

  • Trần Quang Phúc
Từ khóa: Quản lý đau, sau phẫu thuật, điều dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức và thái độ về quản lý đau cho người bệnh sau phẫu thuật của điều dưỡng tại Viện chấn thương chỉnh hình -Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 135 điều dưỡng làm việc tại Viện chấn thương chỉnh hình -Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Bộ công cụ“Khảo sát kiến thức và thái độ của điều dưỡng về đau” (NKASRP) có sửa đổi và phát triển cho phù hợp với điều trị và quản lý đau tại Việt Nam được sử dụng để đánh giá kiến thức và thái độ của điều dưỡng về đau trong nghiên cứu này. Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy số điều dưỡng có kiến thức đạt là 9 chỉ chiếm 6,6%, duy nhất 1 điều dưỡng đạt kiến thức tốt. Hầu hết điều dưỡng tham gia nghiên cứu trả lời đúng các câu hỏi về quản lý đau bằng thuốc. Tỷ lệ điều dưỡng có thái độ tích cực liên quan đến việc nhận định tình trạng đau của người bệnh còn thấp. Số người có thái độ tích cực là 30 (22,2%); phần lớn điều dưỡng tham gia nghiên cứu (77,8%) chưa có thái độ tích cực về quản lý đau. Kết luận: Kiến thức và thái độ về quản lý đau cho người bệnh sau phẫu thuật của điều dưỡng tại Viện chấn thương chỉnh hình còn thiếu hụt nhiều. Bệnh viện cần chú ý tăng cường công tác đào tạo cho điều dưỡng về quản lý đau cho người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15