Nâng cao kiến thức về bệnh thận mạn của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình năm 2020

  • Phạm Ngọc Trìu, Nguyễn Hữu Dũng, Trần Thu Hiền, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Lĩnh
Từ khóa: Kiến thức, bệnh thận mạn, tăng huyết áp, giáo dục sức khỏe

Tóm tắt

Mục tiêu: Nâng cao kiến thức về bệnh thận mạn của người bệnh tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp về kiến thức bệnh thận mạn trên 60 người mắc bệnh tăng huyết áp. Kết quả: Sau can thiệp, người bệnh có cải thiện về kiến thức bệnh thận mạn rõ rệt. Kiến thức về chức năng thận trước can thiệp là 8,3%, ngay sau can thiệp là 38,3% và sau 8 tuần là 26,7%. Kiến thức về phương pháp đánh giá tình trạng thận trước can thiệp 21,7% đạt (thời điểm T1), ngay sau can thiệp 33,3% (thời điểm T2) và sau 8 tuần tăng 35% (thời điểm T3). Về kiến thức các yếu tố nguy cơ thời điểm T1 là 6,7%, thời điểm T2 tăng lên 28,3% và thời điểm T3 là 23,3%. Có sự thay đổi đáng kể kiến thức về triệu chứng của bệnh thời điểm T1 có 28,3%, thời điểm T2 đạt 58,3% và thời điểm T3 là 43,3%. Và triệu chứng ở giai đoạn đầu của bệnh thận mạn thời điểm T1 đạt thấp có 15%, thời điểm T2 tăng lên 53,3% và thời điểm T3 là 48,3%. Đối với kiến thức về biến chứng thời điểm T1 chỉ có 10%, thời điểm T2 là 23,3% và thời điểm T3 là 23,3%. Còn về các biện pháp phòng tránh thời điểm trước can thiệp có 30% ngay sau can thiệp 50% và sau 8 tuần là 28,3%. Kết luận: Người bệnh nhận thức còn hạn chế về kiến thức bệnh thận mạn ở thời điểm trước can thiệp giáo dục nhưng có cải thiện đáng kể sau can thiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31