Thay đổi kiến thức về vàng da sơ sinh của thai phụ sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên năm 2020

  • Nguyễn Thị Tố Nga, Lê Thanh Tùng,Trần Thị Quốc Bảo, Tô Văn Khoa
Từ khóa: Kiến thức, vàng da sơ sinh, phụ nữ có thai

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức của thai phụ về vàng da sơ sinh tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu can thiệp không đối chứng đánh giá trước sau. Đối tượng là 70 thai phụ mang thai ở tuần thứ 33- 35. Sử dụng phương pháp truyền thông trực tiếp có sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông. Đánh giá kiến thức của đối tượng tại 3 thời điểm trước, ngay sau và sau 1 tháng can thiệp. Kết quả: Tỷ lệ thai phụ có kiến thức đúng về khái niệm, dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, hậu quả, cách xử trí đều tăng lên đáng kể ngay sau can thiệp và giảm xuống không đáng kể sau can thiệp 1 tháng. Tính chung, kiến thức đúng của đối tượng ngay sau can thiệp và sau 1 tháng cao hơn trước can thiệp khoảng 13 lần. Kết luận: Truyền thông giáo dục sức khỏe có vai trò quan trọng trong nâng cao kiến thức của thai phụ, cần tiếp tục nghiên cứu các hình thức truyền thông mới phù hợp cho đối tượng là thai phụ về vàng da sơ sinh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31