Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng nhẹ cân ở người bệnh Thalassemia tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019

  • Hoàng Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phạm Thị Thu Cúc, Trần Hữu Hiếu
Từ khóa: Thalassemia, suy dinh dưỡng nhẹ cân

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng nhẹ cân ở người bệnh điều trị Thalassemia tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 61 bệnh nhi được chẩn đoán và điều trị Thalassemia tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở người bệnh Thalassemia là 37,7%, trong đó chủ yếu là suy dinh dưỡng độ 1 chiếm 29,5%, Suy dinh dưỡng độ 2 và 3 lần lượt là 6,6% và 1,6%. Thể bệnh β có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nhẹ cân cao gấp 8,96 lần thể bệnh α, thời gian mắc bệnh > 50 tháng có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nhẹ cân gấp 5,01 lần so với thời gian mắc bệnh ≤50 tháng, người bệnh phải truyền máu có nguy cơ suy dinh dưỡng nhẹ cân cao hơn 10,05 lần so với người bệnh không truyền máu. Kết luận: Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở người bệnh Thalassemia còn khá cao 37,7% trong đó chủ yếu là suy dinh dưỡng độ 1. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ bị suy dinh dưỡng nhẹ cân là: thể bệnh β, thời gian mắc bệnh kéo dài, bệnh nhi phải truyền máu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-31