Thay đổi thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội Tiết tỉnh Sơn La

  • Ngô Huy Hoàng,Đoàn Thị Hồng Thuý
Từ khóa: người bệnh, tuân thủ điều trị, đái tháo đường type 2

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La năm 2019 sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế can thiệp một nhóm có so sánh trước - sau được thực hiện với 100 người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La từ 25/02/2019 đến 25/06/2019. Kết quả: Trước can thiệp, thực hành tuân thủ điều trị đái tháo đường type 2 của người bệnh tham gia nghiên cứu còn hạn chế với điểm trung bình thực hành là 11,76 ± 2,69 điểm trên tổng 20 điểm của thang đo. Sau can thiệp 1 tháng, điểm trung bình thực hành tăng lên đạt 15,20 ±2,85 điểm và duy trì ở 14,48 ± 3,27 điểm ở 3 tháng sau can thiệp so với trước can thiệp, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Tỷ lệ người bệnh thực hành đạt cả 6 nội dung trước can thiệp thấp với 5% đã tăng lên 28% sau can thiệp 1 tháng và duy trì với tỷ lệ 26% sau can thiệp 3 tháng. Kết luận: Thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 tham gia nghiên cứu còn hạn chế trước can thiệp và đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác dụng và sự cần thiết của việc thường xuyên giáo dục sức khỏe cho người bệnh để duy trì tuân thủ điều trị đái tháo đường type 2.      
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-16