Thực trạng kiến thức về phòng té ngã cho người bệnh của sinh viên điều dưỡng Trường Cao đẳng y tếHà Nam năm 2019

  • Mai Xuân Thư, Nguyễn Thị Minh Chính, Đặng Thị Hân
Từ khóa: kiến thức phòng té ngã, sinh viên điều dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng kiến thứcvề phòng té ngã cho người bệnh của sinh viên điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Hà Nam năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 70 sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng năm thứ 3 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về té ngã cho sinh viên điều dưỡng được thiết kế sẵn gồm 35 câu hỏi về các nội dung: Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, kiến thức về các yếu tố nguy cơ té ngã, kiến thức về các biện pháp phòng té ngã cho người bệnh. Kết quả: Kiến thức chung về phòng té ngã cho người bệnh của sinh viên đạt 20,1 ± 2,4 trên tổng 28 điểm, trong đó 41,4% số sinh viên đạt loại tốt, 57,2% số sinh viên đạt loại trung bình, 1,4% sinh viên đạt loại kém. Có sự khác biệt về kiến thức giữa các nhóm có thời gian đi lâm sàng khác nhau (p<0,05). Kết luận: Kiến thức của sinh viên điều dưỡng về phòng té ngã cho người bệnh phần lớn ở mức trung bình. Kết quả cho thấy sự cần thiết phải củng cố kiến thức cho sinh viên về phòng té ngã cho người bệnh.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22