Thực trạng kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019

  • Nguyễn Trọng Nhân, Vũ Văn Thành
Từ khóa: Kiến thức, thực hành, chế độ ăn uống, đái tháo đường type 2

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 98 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang năm 2019. Kết quả: Điểm trung bình kiến thức về chế độ ăn uống của người bệnh là 5,97 ± 1,92 điểm, trên tổng số 13 điểm; điểm trung bình thực hành về chế độ ăn uống là 13,08 ± 2,40 điểm, trên tổng số 26 điểm. Kết luận: Kiến thức và thực hành về chế độ ăn uống của người bệnh đái tháo đường type 2 còn hạn chế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22