Thực trạng kiến thức và thực hành về phòng ngừa té ngã cho người bệnh của điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2019

  • Nguyễn Thị Thúy, Trần Văn Long
Từ khóa: Kiến thức, thực hành, phòng ngừa té ngã

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá thực trạng kiến thức và thực hành về phòng ngừa té ngã cho người bệnh của Điều dưỡng (ĐD) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 47 ĐD của 4 khoa được chọn để trả lời bộ câu hỏi thiết kế sẵn, đồng thời được quan sát thực hiện các hoạt động phòng ngừa té ngã cho người bệnh hàng ngày tại khoa. Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số 47 điều dưỡng viên tham gia nghiên cứu, tỷ lệ điểm kiến thức đạt chiếm 38,3%, không đạt chiếm 61,7%; tỷ lệ điểm thực hành đạt chiếm 17,1%, không đạt chiếm 82,9%; 80,9% thường xuyên cập nhật kiến thức về phòng ngừa nguy cơ té ngã và 85,1% đối tượng có nhu cầu tập huấn về phòng ngừa té ngã. ĐD tại các khoa hệ ngoại có tỷ lệ điểm kiến thức ở mức độ đạt (66,7%) cao hơn ĐD tại các khoa hệ nội 8,7% (p<0,05). Tỷ lệ ĐD nữ có đánh giá nguy cơ té ngã cho người bệnh (74,3%) cao hơn ĐD nam 33,3% (p<0,05). Kết luận: Cần có một chương trình tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành phòng ngừa té ngã cho ĐDV tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22