Thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La năm 2019

  • Đoàn Thị Hồng Thuý, Ngô Huy Hoàng
Từ khóa: đái tháo đường type 2, kiến thức, tuân thủ điều trị

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La năm 2019 và đánh giá sự thay đổi kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp giáo dục trên một nhóm đối tượng có so sánh trước - sau được thực hiện trên 100 người bệnh đái tháo đường type 2, đang điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh - Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La từ 25/02/2019 đến 25/06/2019. Kết quả: Trước can thiệp kiến thức về tuân thủ điều trị đái tháo đường type 2 của người bệnh tham gia nghiên cứu còn hạn chế với điểm trung bình kiến thức là 20,58 ± 5,6 điểm trên tổng 36 điểm của thang đo. Nhưng đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp 1 tháng với điểm trung bình 30,47 ± 3,63 điểm và duy trì ở 29,68 ± 3,91 điểm sau can thiệp 3 tháng (p<0,001). Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đạt trước can thiệp là 64% tăng lên 98% sau can thiệp 1 tháng và duy trì với 97% sau can thiệp 3 tháng. Kết luận: Kiến thức tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 còn hạn chế trước can thiệp và đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả rõ rệt của giáo dục sức khỏe cho người bệnh và do vậy giáo dục sức khỏe cần được tiến hành thường xuyên tại các cơ sở y tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22