Thực trạng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị tại trung tâm ung bướu – bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019

  • Trần Thị Liên, Lê Thanh Tùng
Từ khóa: Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ, ung thư

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh ung thư điều trị nội trú tại Trung tâm Ung Bướu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả được thực hiện với cỡ mẫu là 380 người bệnh ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung Bướu – Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình từ 01/2019 đến 5/2019. Kết quả: Người bệnh ung thư có nhu cầu về chăm sóc giảm nhẹ chiếm tỷ lệ cao (76,3%). Các nhu cầu chiếm tỷ lệ cao là: nhu cầu cần điều dưỡng có chuyên môn chăm sóc (78,2%); nhu cầu về thông tin, nhu cầu chẩn đoán bệnh (91,8%); 82,4% đối tượng cần sự động viên khích lệ của gia đình. 87,9% đối tượng có nhu cầu được mọi người xung quanh tôn trọng và đối xử bình thường. Nhóm nhu cầu vật chất: Chiếm tỷ lệ cao nhất là nhu cầu cung cấp thêm thông tin về những vấn đề liên quan đến kinh tế (83,4%). Kết luận: Người bệnh ung thư có nhu cầu cao về các nhóm nhu cầu chăm sóc khác nhau. Lớn nhất là nhu cầu chẩn đoán bệnh (91,8%) và nhỏ nhất là nhu cầu về điều dưỡng có chuyên môn chăm sóc (78,2%). Cần nắm được các nhu cầu của người bệnh để có hướng chăm sóc giảm nhẹ ung thư phù hợp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22