Một số yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ dưới 1 tuổi tại 3 xã của tỉnh Hà Nam năm 2016

  • Phạm Vương Ngọc, Đinh Thị Phương Hoa
Từ khóa: tiêm chủng đầy đủ, tiêm chủng đúng lịch, vắc xin, trẻ dưới 1 tuổi, Hà Nam

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch ở trẻ dưới 1 tuổi tại 3 xã của tỉnh Hà Nam năm 2016. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 240 bà mẹ có con sinh từ ngày 01/7/2014 đến ngày 30/06/ 2015 tại 3 xã của tỉnh Hà Nam nhằm xác định tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ dưới 1 tuổi và một số yếu tố ảnh hưởng. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch được thu thập qua phỏng vấn bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ và qua quan sát sổ tiêm chủng cá nhân. Các yếu tố liên quan được đánh giá thông qua bộ câu hỏi, nhập và phân tích số liệu bằng phần mềm EpiData và Stata 12.0. Kết quả: 91,2% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch là 53%. Lý do chủ yếu trẻ không được tiêm chủng đúng lịch là do là do trẻ bị ốm (48,2%) và mẹ không nhớ lịch tiêm (33,9%). Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là kiến thức của bà mẹ, bà mẹ được khám thai định kì, ( OR=2,07, p< 0,05; OR= 3,14, p<0,05). Kết luận: Cần tư vấn và truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của tiêm chủngcho bà mẹ ngay từ khi giai đoạn mang thai, tận dụng phối hợp tư vấn cho bà mẹ trong những lần đến khám thai định kì để bà mẹ nhận thức sớm, đầy đủ và có thực hành tốt trong việc đưa con đi tiêm chủng sau này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-07-22