Thực trạng thực hiện quy trình hút đờm qua ống nội khí quản cho người bệnh thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

  • Phạm Thị Hằng, Vũ Thị Én, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Lĩnh, Lê Thị Kiều Trang
Từ khóa: Thở máy, hút đờm, ống nội khí quản, điều dưỡng viên

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng một phần công tác chăm sóc hút đờm cho người bệnh thở máy qua ống nội khí quản của điều dưỡng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang quan sát mở hoạt động thực hiện quy trình hút đờm khi chăm sóc người bệnh thở máy có đặt ống nội khí quản của các điều dưỡng viên khoa Hồi sức tích cực & Chống độc từ tháng 01/2018 đến 04/2018. Kết quả: Có 74,91% số lần thực hiện là điều dưỡng nữ, điều dưỡng có trình độ cao đẳng chiếm 21,77%; Điều dưỡng có thâm niên công tác ≤ 5 năm là 35,42%, số lần điều dưỡng thực hiện trong ca không trực là 64,94%. Trong nhóm người bệnh được quan sát có 72,32% là nam, 15,50% nằm phòng tự nguyện. Thời gian thở máy ≤ 2 ngày là 45,76%. Kết luận: Thực trạng chăm sóc hút đờm của điều dưỡng viên cơ bản được thực hiện tốt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-07-22