Thay đổi thái độ của bà mẹ về chăm sóc trẻ vàng da sơ sinh tại bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục

  • Đỗ Thị Hoà, Vũ Thị Là, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Lĩnh
Từ khóa: Vàng da sơ sinh, giáo dục sức khoẻ, thay đổi thái độ

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi thái độ của bà mẹ về chăm sóc trẻ vàng da sơ sinh sau giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp: Can thiệp một nhóm có so sánh trước sau trên 151 bà mẹ về thái độ chăm sóc trẻ vàng da sơ sinh tại bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam Định từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2015. Kết quả: Thái độ chăm sóc của bà mẹ về vàng da sơ sinh trước giáo dục sức khoẻ còn thấp. Sau giáo dục sức khoẻ, thái độ của bà mẹ được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ bà mẹ có thái độ rất tích cực tăng từ 15,5% lên 45,9%, thái độ chưa tích cực giảm từ 20,3% xuống 4,7%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0,05. Kết luận: Thái độ rất tích cực của bà mẹ về chăm sóc trẻ vàng da sơ sinh còn thấp. Sau giáo dục sức khoẻ, thái độ của bà mẹ về chăm sóc trẻ vàng da sơ sinh được cải thiện rõ rệt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-03-14