Thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn tại khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

  • Phạm Thị Hồng Nhung, Ngô Huy Hoàng
Từ khóa: tự chăm sóc, người bệnh, suy tim mạn

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức tự chăm sóc và đánh giá sự thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn sau can thiệp giáo dục sức khỏe cho người bệnh suy tim mạn tại Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp giáo dục một nhóm có so sánh trước sau cho 90 người bệnh suy tim mạn điều trị nội trú tại Khoa nội Tim mạch - Bệnh viên Đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2018. Tư vấn trực tiếp, nhóm nhỏ từ 3 - 5 người bệnh, nội dung tư vấn dựa trên Hướng dẫn tự chăm sóc trong suy tim mạn của Hội Tim mạch Hoa kỳ (2014) và Hội Tim mạch Việt Nam (2015). Bộ câu hỏi và cách đánh giá Atlanta Heart Failure Knowledge Test – AHFKT.V2 bản tiếng Việt đã được dùng trong nghiên cứu của Trần Thị Ngọc Anh tại Viện tim mạch Việt Nam 2016 và kiểm định độ tin cậy với hệ số Cronbach alpha 0,80 trước khi áp dụng cho nghiên cứu này. Kết quả: Trước can thiệp, kiến thức tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn trong phạm vi nghiên cứu thấp, thể hiện qua tổng điểm trung bình kiến thức đạt 10,41 ± 3,54 điểm trên tổng 22 điểm của thang đo. Sau can thiệp, điểm trung bình kiến thức tăng lên đạt 19,38 ± 2,16 điểm và còn duy trì ở mức cao 17,92 ± 2,52 điểm tại thời điểm 1 tháng sau khi kết thúc can thiệp (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001). Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đúng theo từng nội dung can thiệp cũng cải thiện đáng kể ngay sau can thiệp và còn duy trì ở mức cao sau can thiệp 1 tháng. Kết luận: Nghiên cứu cho thấy thực trạng hạn chế kiến thức tự chăm sóc của người bệnh suy tim mạn tham gia nghiên cứu trước can thiệp. Can thiệp giáo dục thực hiện trong nghiên cứu đã cải thiện đáng kể kiến thức tự chăm sóc cho người bệnh suy tim mạn và cần được người điều dưỡng duy trì và thực hiện thường xuyên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-03-14