Động cơ học tập của sinh viên điều dưỡng chính quy tại trường Đại học Y dược Hải Phòng

  • Trần Thùy Dương, Lê Tiến Thành, Nguyễn Thị Hòa, Thái Lan Anh
Từ khóa: Động cơ học tập, sinh viên điều dưỡng chính quy

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả động cơ học tập của sinh viên điều dưỡng chính quy tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát trên 213 sinh viên điều dưỡng chính quy từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng bằng bộ câu hỏi động cơ học tập (Academic motivation scale AMS-C28) phiên bản dành cho đại học được cho phép sử dụng bởi Vallerand. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 13.0. Kết quả: Tỷ lệ sinh viên có “động cơ học tập tốt” là 60,1%. Động cơ học tập tổng thể (chỉ số tự quyết-SDI) từ -10,92 đến 13,38 với điểm trung vị 5,08 score. Điểm trung vị của động cơ bên trong – để biết và động cơ bên ngoài - để xác định là 4,75 score cao nhất trong các loại động cơ, đây là những loại động cơ có hành vi mang tínhtự quyết cao nhất. Điểm trung vị ĐCHT tổng thể năm thứ 1 cao nhất và giảm dần đến năm thứ 4, sự khác biệt có ý nghĩa với p < 0,0001.Kết luận: Động cơ học tập của sinh viên điều dưỡng chưa cao và giảm dần từ năm thứ 1 đến năm thứ 4. Cần xây dựng các chiến lược riêng tác động vào từng năm học nhằm thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên. Cần có nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15