Nhận thức về các yếu tố nguy cơ và biểu hiện cảnh báo đột quỵ não của người dân tại phường Tây Sơn thành phố Pleiku tỉnh Giai Lai năm 2016

  • Lý Thị Kim Thương, Đinh Hữu Hùng, Phạm Thị Hoàng Yến
Từ khóa: Nhận thức, đột quỵ não, biểu hiện, các yếu tố nguy cơ của đột quỵ não

Tóm tắt

Mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng nhận thức của người dân về các yếu tố nguy cơ và những biểu hiện cảnh báo của đột quỵ não, (2) xác định một số yếu tố liên quan đến nhận thức của người dân về các yếu tố nguy cơ và những biểu hiện cảnh báo của đột quỵ não tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Phương pháp: Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 396 người dân từ 18 tuổi trở lên tại phường Tây Sơn, tỉnh Gia Lai với phương pháp thu thập số liệu bằng cách phỏng vấn người dân qua bộ câu hỏi được chuẩn bị sẵn. Kết quả: Người dân có nhận thức các yếu tố nguy cơ của đột quỵ não không đạt chiếm 51,3% , nhận thức đạt chiếm 48,9%.Tỷ lệ người dân có nhận thức về các biểu hiện cảnh báo nguy cơ đột quỵ não không đạt và đạt lần lượt là 58,8%, 41,2%. Yếu tố nghề nghiệp, thu nhập bình quân, trình độ văn hóa có liên quan với nhận thức của người dân về các yếu tố nguy cơ, biểu hiện cảnh báo của đột quỵ não. Kết luận: Nhận thức của người dân về các yếu tố nguy cơ và các biểu hiện cảnh báo đột quỵ não của người dân tại phường Tây Sơn, tỉnh Gia Lai còn hạn chế. Nghề nghiệp, thu nhập bình quân, trình độ văn hóa có liên quan với nhận thức của người dân về các yếu tố nguy cơ, biểu hiện cảnh báo của đột quỵ não. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15