Chất lượng cuộc sống của người bệnh phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017

  • Nguyễn Thị Thùy Dương, Vũ Văn Thành, Nguyễn Thị Dung
Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, phẫu thuật cắt túi mật, sỏi túi mật

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh trước và sau phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang với cỡ mẫu 104 người bệnh mắc bệnh sỏi túi mật được phẫu thuật cắt túi mật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2017. Kết quả: Điểm số gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) trung bình của người bệnh sau phẫu thuật một tháng được cải thiện hơn trước phẫu thuật trong các lĩnh vực. Cụ thể, về CLCS chung (70.98 ± 7.38 so với 63.98 ± 10.00, p < 0,001), các triệu chứng cơ bản (73.10 ± 6.58 so với 66.15 ± 10.34, p < 0,001), sức khỏe tinh thần (71.75 ± 9.90 so với 54.80 ± 15.80, p < 0,001), sức khỏe thể chất (68.83 ± 14.50 so với 56.93 ± 17.22, p < 0,001), hoạt động xã hội (69.71 ± 9.96 so với 61.84 ± 11.90, p < 0,001) và các triệu chứng đặc trưng khác (86.12 ± 7.23 so với 80.86 ± 8.99, p < 0,001). Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh cắt túi mật được cải thiện hơn trước phẫu thuật.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15