Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hoạt động chăm sóc người bệnh phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2018

  • Trần Thị Hiền Phi, Trần Ngọc Lương, Ngô Thị Thùy Dương
Từ khóa: Điều dưỡng, người bệnh phẫu thuật tuyến giáp

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả hoạt động chăm sóc của điều dưỡng và phân tích một số yếu tố liên quan đến công tác chăm sóc của điều dưỡng đối với người bệnh phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội Tiết TW. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính tiến hành năm 2018. Số liệu định lượng được thu thập qua 417 phiếu khảo sát người bệnh phẫu thuật tuyến giáp được thông báo ra viện, số liệu được xử lý bằng phần mềm Stata. Số liệu định tính thu thập qua 06 cuộc phỏng vấn sâu lãnh đạo khoa và điều dưỡng trưởng các khoa Ngoại, 02 cuộc thảo luận nhóm với tất cả các điều dưỡng làm công tác chăm sóc người bệnh phẫu thuật tuyến giáp. Kết quả: Công tác theo dõi đánh giá người bệnh của điều dưỡng được đánh giá cao nhất: 96,4%. Thấp nhất là công tác chăm sóc vệ sinh cá nhân cho NB: 87,3%. Nhân lực điều dưỡng thiếu, tỉ lệ điều dưỡng có thâm niên >5 năm và trình độ đại học thấp ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh. Sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, điều kiện làm việc, phối kết hợp với đồng nghiệp tốt có ảnh hưởng tích cực đến công tác chăm sóc người bệnh. Kết luận: Điều dưỡng được người bệnh đánh giá tốt trong các hoạt động chăm sóc.Tình trạng thiếu nhân lực,quá tải công việc, thiếu kinh nghiệm lâm sàng ở các điều dưỡng trẻ đã ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc người bệnh phẫu thuật tuyến giáp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15