Thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định

  • Đinh Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Lý
Từ khóa: Tuân thủ chế độ ăn và lọc máu, chế độ ăn kiêng của người bệnh thận

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận lọc máu chu kỳ tại bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 210 người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ được phỏng vấn sự tuân thủ chế độ dinh dưỡng trong 7 ngày vừa qua tại bệnh viện Đa khoa Công An tỉnh Nam Định từ tháng 1/2018 đến 5/2018. Sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin cá nhân, tuân thủ chế độ dinh dưỡng được đánh giá bằng bộ công cụ The renal adherence behavior questionaire (RABQ). Kết quả: Tuân thủ chế độ dinh dưỡng không đầy đủ 1%; Tuân thủ chế độ dinh dưỡng vừa phải 84,3%; Tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ 14,7%. Tuân thủ liên quan đến hạn chế chất lỏng 3,28 ± 0,43 (1 - 5); Tuân thủ hạn chế kali, photpho, thuốc 3,36 ± 0,59 (1 – 5); Tuân thủ liên quan tự chăm sóc 3,77 ± 0,61 (1 – 5); Tuân thủ trong thời điểm khó khăn 3,26 ± 0,50 (1 - 5); Tuân thủ hạn chế lượng natri 1,01 ± 0,24 (1 – 5). Kết luận: Đa số người bệnh không tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15