Thực trạng kiến thức chăm sóc giảm nhẹ và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng Bệnh viện Kiến An – Hải Phòng năm 2018

  • Trịnh Thị My, Trịnh Thị Lý
Từ khóa: kiến thức, chăm sóc giảm nhẹ

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức chăm sóc giảm nhẹ của điều dưỡng bệnh viện Kiến An và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức chăm sóc giảm nhẹ của điều dưỡng bệnh viện Kiến An. Đối tượng và phương pháp: 90 điều dưỡng làm việc tại bệnh viện Kiến An. Sử dụng bộ công cụ của Nguyễn Thúy Ly dịch và phát triển trên nền tảng bộ công cụ gốc là PCQN (Palliative Care Quiz for Nurses). Từ các giá trị trung bình của điểm kiến thức, chúng tôi xác định thực trạng kiến thức đồng thời xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức chăm sóc giảm nhẹ của điều dưỡng bệnh viện Kiến An. Thời gian thu thập số liệu: từ tháng 01 đến hết tháng 03 năm 2018. Kết quả: 26,7% điều dưỡng đã từng được đào tạo về chăm sóc giảm nhẹ (CSGN), tỷ lệ điều dưỡng có trình độ từ cao đẳng trở lên (60%). Điểm trung bình kiến thức chăm sóc giảm nhẹ của điều dưỡng ở mức thấp là 13,34 ± 1,91 trên tổng số 30 điểm, tương đương mức 44,5%. Một số yếu tố liên quan với kiến thức CSGN của điều dưỡng là: trình độ chuyên môn, được đào tạo CSGN, kinh nghiệm chăm sóc người thân quen mắc bệnh hiểm nghèo. Kết luận: Kiến thức CSGN của điều dưỡng ở bệnh viện Kiến An còn thấp. Một số yếu tố liên quan với kiến thức CSGN của điều dưỡng là: trình độ chuyên môn, được đào tạo CSGN, kinh nghiệm chăm sóc người thân quen mắc bệnh hiểm nghèo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-01-15